Projektowanie zjazdów drogowych - Warszawa

Zjazdy, pomimo relatywnie małej powierzchni, jaką zajmują, wymagają kilku uzgodnień i zatwierdzeń przed możliwością ich wykonania. Dostęp do drogi publicznej jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę, co niejako wymusza na inwestorze konieczność wykonania zjazdu w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy wsparcie w zakresie sprawnego przeprowadzenia przez proces projektowania, uzgadniania i wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych w m. st. Warszawie, jak również całym województwie mazowieckim.

Projekty i dokumentacja "zjazdów z drogi" w Warszawie

Prace przygotowawcze zaczynamy od wizji lokalnej w terenie, podczas której ustalamy zakres działań koniecznych do zaprojektowania i uzgodnienia zjazdu w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi jednostek miejskich. Projektowany zjazd powinien spełniać jednocześnie wymagania inwestora w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji. Na tym etapie, po zapoznaniu ze stanem prawnym planowanego przedsięwzięcia, tworzymy listę koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń od Zarządcy Drogi oraz od Zarządzającego Ruchem (więcej informacji tu /link do wpisu na blogu/). Obligatoryjne może okazać się uzyskanie operatu wodno-prawnego, co znacząco wydłuży proces uzgodnień.

Kolejnym etapem jest wykonanie projektu zjazdu oraz wystąpienie do Zarządcy Drogi o decyzję na lokalizację zjazdu, zaopiniowanie rozwiązań geometrycznych oraz uzgodnienie konstrukcji nawierzchni projektowanego zjazdu. W przypadku m. st. Warszawy lista uzgodnień wydłuża się o wymagane opinie odpowiednich urzędów, w zależności od kategorii drogi.


Koniecznie jest również uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym drogi publicznej oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu po wykonaniu zjazdu – zatwierdzenia wydaje Zarządzający Ruchem, zależny od kategorii drogi. Etapem poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych będzie wystąpienie o zajęcie pasa drogowego i zgłoszenie prowadzonych robót w pasie drogowym. Po zakończeniu prac budowlanych przystępujemy do odtworzenia zieleni oraz zdemontowanej na czas prowadzonych robót infrastruktury.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia koniecznych działań w celu sprawnego przeprowadzenia przez proces projektu, uzgodnień i budowy zjazdu drogowego. 

 


 

Projektowanie Drogowe Piotr Dolecki

e-mail: biuro@projektowaniedrogowe.pl

tel: +48 503 583 253